Hashtag #quoteoftheday

Hashtag #quoteoftheday

કાશ ! પ્રેમમાં પણ વિજ્ઞાનની જેમ સચોટ સિદ્ધાંતો હોય, તો જીદંગી ગુજારવાની નહિ પરંતુ જીવવાની મજા આવી જાય. Read my thoughts on @YourQuoteApp #yourquote   #quote   #stories   #qotd   #quoteoftheday   #wordporn   #quo  ...

"Happiness radiates like the fragrance from a flower and draws all good things towards you." ~ Maharishi Mahesh Yogi​ . . . Such a gorgeous backyard garden path blooming in a summer day. I can only s...

Sometimes all it needs is just that one moment... Just the one moment to win the world.. just one moment to win her love. ❤ . . . . . . . Follow @ksd_thoughts for more thoughtful writings. . . . . @k...

You are the key. Heal yourself, know yourself, make yourself whole and free. Release all the limits. You are the answer 💫 . . . 📸 @antonyappradeep MUA @sophiejohnson.mua . . . #portraitphotography   #p  ...

Everything you want is in your reach, you gotta do the work to find out what you really want, your heart will tell you and the universe will show you. You just gotta let it work it’s magic darling bec...